Etikettarkiv: Elbilsladdning

Förändringen av förrättningen

Det är flera boende som hört av sig till styrelsen och undrar hur det går med förändringen av texten i lantmäteriförrättningen, och denna undran med all rätt.

Textändringen är inskickad sedan ca. två månader tillbaka, sedan dess har har vi istället haft en tät mejlväxling med de kommunala Lantmäteriet, där de anser att laddinfrastruktur inte är någon prioriterad fråga, trotts att det uttryckligen står på Lantmäteriets hemsida att det anses som prioriterat. Förklaringen ska vara att de kommunala lantmätarna tillhör en egen myndighet och själva kan besluta vad som ska prioriteras.

Vi har av det kommunala lantmäteriet fått en preliminär tid då vi ska bli tilldelade en handläggare, och det är tidigast i slutet på februari 2024.
Vi har samtidigt av det kommunala och nationella lantmäteriet fått olika information, då det sagts finnas möjlighet att kunna begära en flytt av vårat ärende till nationella lantmäteriet, men då med risk för en extra avgift.
Men för att inte riskera en extra kostnad har styrelsen beslutat att invänta tilldelningen av handläggare hos den kommunala lantmätaren.

Laddbox frågan lever, men vi väntar svar!

För er som hållit er uppdaterade kring frågan rörande el-fordon och laddboxar, kommer här ett förtydligande på vad som händer nu, vad vi väntar på samt hur vi kommer att gå vidare.
Som vi så många gånger tidigare beskrivit så är det många apropåer som styr vad vi får och inte får göra utan att ändra samfällighetens förrättning.

Frågestund till Miljöbelysning

På lördag 29/10 kl. 12.00 under årets höststädning kommer företaget Miljöbelysning på besök till samfälligheten för att svara på dina frågor kring elbilsladdning. De kommer att stå på gräsmattan ovanför den asfalterade bollplanen, längs med ”kommunvägen” på Stora Hundens gata. De kommer att kunna besvara frågor kring elbilsladdning och tekniken kring det. De kommer inte att svara på kostnader eller hur vi i samfälligheten kommer att göra då det inte är klart ännu.

Fråga kring elbildfordon som delats ut i allas brevlådor


Styrelsen är är fullt medvetna om att detta brev delats ut i brevlådorna mitt i sommaren, och vi kommer självfallet att ta höjd för att svars-frekvensen kan bli något missvisande, och även att formuleringen därav i brevet blivit lite fel.

Det vi ändå vill poängtera är att detta är en första intresse förfrågan för att se hur stort intresse det finns i föreningen kring elbilsladdning.
Det kommer att skickas ut fler detaljerade förfrågningar när vi kommit längre i vårt arbete.

Formuläret är på inga sätt bindande, utan en ren inventering från styrelsens sida av intresset för möjligheten till elbilsladdning.

Är du som boende bortrest och vill svara kan du antingen skriva ut bifogat dokument, fylla i, scanna och sedan mejla tillbaka till styrelsen.
Eller så svarar du helt enkelt på samtliga frågor ifrån dokumentet i ett vanligt mejl och skickar till styrelsen@valhunden.se

I och med det önskar styrelsen samtliga en fortsatt underbar sommar.

Elbilsladdnings företag nr. 2 har varit på besök

Den 11/5 har elbils-laddningsgruppen bestående av Hendry och Tommy haft besök av företag nummer två, som tillsammans gått runt i samfälligheten för att bilda sig en uppfattning om storleken på våran samfällighet, så att de kan lämna offert på arbete och laddboxar till samfällighetens garage.
Parallellt med detta jobbar styrelsen med att kontrollera vad vi kan göra, får eller inte får göra samt se om det finns någon enklare väg till att gå, för att komma i mål med att kunna installera utrustning för elbilsladdning utan att det på något sätt skulle slå tillbaka på oss.

Som tidigare informerats så kan vi idag inte meddela några detaljer mer än detta, men ni boende ska ändå få veta att vi jobbar mer än någonsin med denna fråga.

Det är fortfarande lång väg kvar innan vi är i mål med allt detta, men vi gör av vi kan för att kunna presentera något mer handfast inom en snar framtid.

Med förhoppning om er förståelse, då detta är en stor och komplex nöt att knäcka.

FÅR VI INSTALLERA LADDSTOLPAR PÅ FÖRENINGENS PARKERINGSPLATSER?

Text: Jan Ellström
Källa: RIKSFÖRBUNDET ENSKILDA VÄGAR
https://revriks.se/media/g4kecywf/bullen-no-3-2021-001-lowres.pdf

Det ökande behovet av laddningsplatser för elfordon har gjort att vissa samfällighetsföreningar överväger att installera laddningspunkter på föreningens parkeringsplatser. Men, det enkla svaret på första frågan i rubriken är dock nej; föreningen får inte utöka sin anläggning till annat än den enligt anläggningsbeslutet ska omfatta. Och omfattar inte anläggningsbeslutet laddstolpar/laddboxar för laddning av elbil så kan föreningen inte genom ett stämmobeslut utöka sin anläggning till att även omfatta sådan utrustning.

Vad gäller nästa fråga så prövades den nyligen av Mark och miljödomstolen i Vänersborg (Dom den 8 april 2021 i mål F 4320-20),
där fråga hade kommit upp om föreningen hade möjlighet att uppgradera sin befintliga elanläggning, som bland annat försåg parkeringsplatserna i föreningens garage med elström. Föreningens stämma hade beslutat om viss uppgradering av anläggningen genom inköp av viss kompletterande utrustning, så att elanläggningen också skulle kunna användas för enskilda medlemmars inkoppling av egna inköpta laddboxar.
Beslutet klandrades till mark- och miljödomstolen av en medlem
i föreningen. I domstolen argumenterade föreningen för att samhällsutvecklingen lett till att där det tidigare endast efterfrågats uttag för motorvärmare, men att den nu finns ett behov av fungerande infrastruktur för montage av laddboxar/laddstolpar och att det är en naturlig sak för en samfällighetsförening, som har parkeringsplatser/garage, att kunna tillgodose sådana krav som samhällsutvecklingen därmed ställer på uppgradering av en befintlig elanläggning, som utgör en del av en gemensamhetsanläggning.

Mark- och miljödomstolens bedömning

Domstolen klargjorde i sina domskäl, att en samfällighetsförening i sin förvaltning av en anläggning i princip är förhindrad att vidta standardhöjande åtgärder av gemensamhetsanläggningen, den har att strikt hålla sig till den förvaltning som ska ske enligt gällande anläggningsbeslut. Föreningens beslut om uppgradering av sin elanläggning för möjliggörande av de enskilda medlemmarnas behov och önskemål om införskaffande av egna laddboxar/laddstolpar upphävdes därmed.

Målet går vidare – sista ordet ännu inte sagt

Föreningen har dock överklagat domen och den 13
september beviljade Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen föreningen prövningstillstånd. I sitt överklagande har föreningen bland annat anfört att det visst måste vara möjligt till en sådan uppgradering av gemensamhetsanläggningen som skett och argumenterar för att beslutet skall tolkas i ljuset av annan rättspraxis från Högsta domstolen där det tagits hänsyn just till samhällsutvecklingen vid bedömningen av vad som kan innefattas i föreningens förvaltningsändamål.
Dom i målet förväntas komma först i början av 2022, varvid redaktionen ber att få återkomma med redovisning i något av vårens nummer av Bulletinen.
Energimyndigheten har under året handlagt ett uppdrag av Regeringen att kartlägga de problem som finns och komma med förslag på lösningar. I juni 2021 genomfördes en hearing till vilken ett stort antal aktörer inbjöds, bland annat Riksförbundet Enskilda Vägar. Mötets rubrik var:

Uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för bättre tillgång till laddinfrastruktur för hemmaladdning oavsett boendeform, inriktat främst på samfälligheter

De två huvudpunkterna var Hinderkartläggning.
Det vill säga vad är det som gör implementeringen av laddstrukturen så långsam.
Vilka hinder finns? Den andra var Problemlösning. Vi alla, cirka 80 organisationer, företag och myndigheter fick möjlighet att komma med förslag på lösningar för att enklare och snabbare kunna genomföra denna enorma strukturomvandling som detta trots allt är.
Min uppfattning är att Energimyndigheten fick uppgifter på många hinder som deltagarna såg, men även bra förslag till lösningar att bygga vidare på.
Men, det har visat sig att frågorna som väckts under arbetet är större och mer komplicerade än vad Energimyndigheten var medveten om, vilket lett till att myndigheten bett om att få återkomma med sin redovisning av sitt uppdrag för Regeringen först senare i höst (30 Okt). Vi får dock hoppas att det med myndighetens redovisning kommer fram förslag på förenklingar i gällande regelverk och att ges klara besked för samfälligheter om på vilket sätt dessa kan få medverka till den utbyggnad av laddinfrastuktur som ju måste göras om nu den fossildrivna fordonsflottan ska kunna avvecklas.

Parallellt med allt detta så har frågorna också varit uppe till debatt i riksdagen, bland annat genom att riksdagsledamoten Lars Beckman (m) ställt fråga till statsrådet Märta Stenevi (MP) Laddningsmöjligheter i småhusområden Skriftlig fråga 2020/21:2631:
Det pågår en omfattande process och görs stora investeringar för att få fram fler fordon som drivs med el. Regeringen satsar stora pengar på subventioner till eldrivna bilar och laddinfrastruktur. Samtidigt konstaterar flera hundra tusen småhusägare att deras gemensamma egendom, till exempel garage, inte får användas för laddning av bil. Landets 40 lantmäterimyndigheter tillåter inte att laddstolpar installeras eftersom de i flertalet fall anser att gällande anläggningsbeslut inte medger en sådan användning. Vänte- och handläggningstider för att få fram ett nytt anläggningsbeslut är mycket långa. Nya anläggningsbeslut innebär stora kostnader för berörda fastighetsägare och att andra typer av lantmäteriåtgärder ytterligare försenas.

Statliga lantmäteriet redovisar i sin årsredovisning för förrättningstypen Fastighetssamverkan och gemensamt nyttjande att handläggningstiden under år 2020 var i genomsnitt 92 veckor, det vill säga nästan två år.

När kommer statsrådet med förslag till lösning av denna fråga som möjliggör att landets småhusägare, genom bland annat kort handläggningstid och låga avgifter till lantmäterimyndigheterna, kan skaffa laddningsmöjligheter i sina gemensamhetsanläggningar?

I det följande klipps huvuddragen ur det svar bostadsminister Märta Stenevi lämnade på ställd fråga:
Regeringen jobbar aktivt för att utbyggnaden av laddinfrastruktur inte ska bli ett hinder för elektrifieringen av transportsektorn, bland annat genom arbetet med den klimatpolitiska handlingsplanen och elektrifieringsstrategin.
Sedan har regeringen, som Lars Beckman själv noterat, gett Energimyndigheten i uppdrag att tillsammans med Boverket och Lantmäteriet redovisa vilka hinder som finns för att ladda bilen för boende i flerbostadshus och boende i övrigt som har bilparkering ordnad gemensamt med andra i exempelvis samfälligheter.
Om det visar sig att det föreligger hinder för en snabb, smart och samhällsekonomiskt effektiv elektrifiering ska Energimyndigheten, i de fall det bedöms lämpligt, lämna förslag på samhällsekonomiskt effektiva åtgärder som underlättar för dem som har ett laddbart fordon att kunna ladda det i närheten av bostaden eller vid arbetsplatsen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 30 augusti 2021.
Vidare har även Lantmäteriet ett återrapporteringskrav i regleringsbrevet som innebär att myndigheten ska redovisa hur dess externa och interna kommunikation om det nya tekniska egenskapskravet om laddning av elfordon i planoch bygglagen (2010:900) påverkar handläggningen av förrättningar enligt anläggningslagen (1973:1149).
Jag och regeringen är måna om att utbyggnaden av laddinfrastruktur går i akt med elektrifieringen. Energimyndighetens slutrapport kommer att vara ett viktigt underlag i det arbetet.

I skrivande stund har vi således ännu inget svar vilka åtgärder som Regering och myndighet kommer att vidta för underlätta utbyggnaden av den laddinfrastrukturen och hur särskilt frågan ska kunna hanteras av samfälligheter. Avslutningsvis kan sägas, att lantmäteriet på sin hemsida har lagt ut viss information om vad som gäller för en samfällighetsförening där det finns medlemsvilja att gå vidare med frågor om laddinfrastuktur.
Använd sökordet laddstolpar, så kommer länken upp.