Etikettarkiv: Parkering

Årskortet (parkeringstillstånd), vad gäller?

Vi har senaste veckorna fått flera mejl rörande p-böter samt vad som gäller för vår två-års parkeringstillstånd som alla hushåll får två stycken av.
Till att börja med så kan Styrelsen inte avskriva en p-bot, utan anser man som boende ha fått en felaktig p-bot så få man kontakta P-service och bestrida den.

Gällande det så kallade årsmärket som gäller i två år, får inte det manipuleras eller ändras och hela kortet ska vara synligt i fordonets framruta.
Parkeringstillståndet är en värdehandling som inte får säljas eller överlåtas.
Tillstånden får endast användas av boende i Valhundens samfällighetsförening, eller av kortare besök till boende i Samfälligheten.
Missbruk av tillståndet kan resultera i en p-bot eller att ett eller båda tillstånden dras in.
På baksidan av års-märket står det vilka regler som gäller, alternativt kan du se det HÄR.
Skulle ett års-kort tappas bort måste man köpa ett nytt för 500kr/st, och det borttappade tillståndet kommer att spärras.

Besök till boende kan som alternativ använda P-skiva i 3 timmar, eller så kan boende utfärda ett 24-timmars tillstånd för sitt besök.
Skulle du ha slut på 24-timmars tillstånd är det bara att mejla till styrelsen så får du ut nya.

FÅR VI INSTALLERA LADDSTOLPAR PÅ FÖRENINGENS PARKERINGSPLATSER?

Text: Jan Ellström
Källa: RIKSFÖRBUNDET ENSKILDA VÄGAR
https://revriks.se/media/g4kecywf/bullen-no-3-2021-001-lowres.pdf

Det ökande behovet av laddningsplatser för elfordon har gjort att vissa samfällighetsföreningar överväger att installera laddningspunkter på föreningens parkeringsplatser. Men, det enkla svaret på första frågan i rubriken är dock nej; föreningen får inte utöka sin anläggning till annat än den enligt anläggningsbeslutet ska omfatta. Och omfattar inte anläggningsbeslutet laddstolpar/laddboxar för laddning av elbil så kan föreningen inte genom ett stämmobeslut utöka sin anläggning till att även omfatta sådan utrustning.

Vad gäller nästa fråga så prövades den nyligen av Mark och miljödomstolen i Vänersborg (Dom den 8 april 2021 i mål F 4320-20),
där fråga hade kommit upp om föreningen hade möjlighet att uppgradera sin befintliga elanläggning, som bland annat försåg parkeringsplatserna i föreningens garage med elström. Föreningens stämma hade beslutat om viss uppgradering av anläggningen genom inköp av viss kompletterande utrustning, så att elanläggningen också skulle kunna användas för enskilda medlemmars inkoppling av egna inköpta laddboxar.
Beslutet klandrades till mark- och miljödomstolen av en medlem
i föreningen. I domstolen argumenterade föreningen för att samhällsutvecklingen lett till att där det tidigare endast efterfrågats uttag för motorvärmare, men att den nu finns ett behov av fungerande infrastruktur för montage av laddboxar/laddstolpar och att det är en naturlig sak för en samfällighetsförening, som har parkeringsplatser/garage, att kunna tillgodose sådana krav som samhällsutvecklingen därmed ställer på uppgradering av en befintlig elanläggning, som utgör en del av en gemensamhetsanläggning.

Mark- och miljödomstolens bedömning

Domstolen klargjorde i sina domskäl, att en samfällighetsförening i sin förvaltning av en anläggning i princip är förhindrad att vidta standardhöjande åtgärder av gemensamhetsanläggningen, den har att strikt hålla sig till den förvaltning som ska ske enligt gällande anläggningsbeslut. Föreningens beslut om uppgradering av sin elanläggning för möjliggörande av de enskilda medlemmarnas behov och önskemål om införskaffande av egna laddboxar/laddstolpar upphävdes därmed.

Målet går vidare – sista ordet ännu inte sagt

Föreningen har dock överklagat domen och den 13
september beviljade Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen föreningen prövningstillstånd. I sitt överklagande har föreningen bland annat anfört att det visst måste vara möjligt till en sådan uppgradering av gemensamhetsanläggningen som skett och argumenterar för att beslutet skall tolkas i ljuset av annan rättspraxis från Högsta domstolen där det tagits hänsyn just till samhällsutvecklingen vid bedömningen av vad som kan innefattas i föreningens förvaltningsändamål.
Dom i målet förväntas komma först i början av 2022, varvid redaktionen ber att få återkomma med redovisning i något av vårens nummer av Bulletinen.
Energimyndigheten har under året handlagt ett uppdrag av Regeringen att kartlägga de problem som finns och komma med förslag på lösningar. I juni 2021 genomfördes en hearing till vilken ett stort antal aktörer inbjöds, bland annat Riksförbundet Enskilda Vägar. Mötets rubrik var:

Uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för bättre tillgång till laddinfrastruktur för hemmaladdning oavsett boendeform, inriktat främst på samfälligheter

De två huvudpunkterna var Hinderkartläggning.
Det vill säga vad är det som gör implementeringen av laddstrukturen så långsam.
Vilka hinder finns? Den andra var Problemlösning. Vi alla, cirka 80 organisationer, företag och myndigheter fick möjlighet att komma med förslag på lösningar för att enklare och snabbare kunna genomföra denna enorma strukturomvandling som detta trots allt är.
Min uppfattning är att Energimyndigheten fick uppgifter på många hinder som deltagarna såg, men även bra förslag till lösningar att bygga vidare på.
Men, det har visat sig att frågorna som väckts under arbetet är större och mer komplicerade än vad Energimyndigheten var medveten om, vilket lett till att myndigheten bett om att få återkomma med sin redovisning av sitt uppdrag för Regeringen först senare i höst (30 Okt). Vi får dock hoppas att det med myndighetens redovisning kommer fram förslag på förenklingar i gällande regelverk och att ges klara besked för samfälligheter om på vilket sätt dessa kan få medverka till den utbyggnad av laddinfrastuktur som ju måste göras om nu den fossildrivna fordonsflottan ska kunna avvecklas.

Parallellt med allt detta så har frågorna också varit uppe till debatt i riksdagen, bland annat genom att riksdagsledamoten Lars Beckman (m) ställt fråga till statsrådet Märta Stenevi (MP) Laddningsmöjligheter i småhusområden Skriftlig fråga 2020/21:2631:
Det pågår en omfattande process och görs stora investeringar för att få fram fler fordon som drivs med el. Regeringen satsar stora pengar på subventioner till eldrivna bilar och laddinfrastruktur. Samtidigt konstaterar flera hundra tusen småhusägare att deras gemensamma egendom, till exempel garage, inte får användas för laddning av bil. Landets 40 lantmäterimyndigheter tillåter inte att laddstolpar installeras eftersom de i flertalet fall anser att gällande anläggningsbeslut inte medger en sådan användning. Vänte- och handläggningstider för att få fram ett nytt anläggningsbeslut är mycket långa. Nya anläggningsbeslut innebär stora kostnader för berörda fastighetsägare och att andra typer av lantmäteriåtgärder ytterligare försenas.

Statliga lantmäteriet redovisar i sin årsredovisning för förrättningstypen Fastighetssamverkan och gemensamt nyttjande att handläggningstiden under år 2020 var i genomsnitt 92 veckor, det vill säga nästan två år.

När kommer statsrådet med förslag till lösning av denna fråga som möjliggör att landets småhusägare, genom bland annat kort handläggningstid och låga avgifter till lantmäterimyndigheterna, kan skaffa laddningsmöjligheter i sina gemensamhetsanläggningar?

I det följande klipps huvuddragen ur det svar bostadsminister Märta Stenevi lämnade på ställd fråga:
Regeringen jobbar aktivt för att utbyggnaden av laddinfrastruktur inte ska bli ett hinder för elektrifieringen av transportsektorn, bland annat genom arbetet med den klimatpolitiska handlingsplanen och elektrifieringsstrategin.
Sedan har regeringen, som Lars Beckman själv noterat, gett Energimyndigheten i uppdrag att tillsammans med Boverket och Lantmäteriet redovisa vilka hinder som finns för att ladda bilen för boende i flerbostadshus och boende i övrigt som har bilparkering ordnad gemensamt med andra i exempelvis samfälligheter.
Om det visar sig att det föreligger hinder för en snabb, smart och samhällsekonomiskt effektiv elektrifiering ska Energimyndigheten, i de fall det bedöms lämpligt, lämna förslag på samhällsekonomiskt effektiva åtgärder som underlättar för dem som har ett laddbart fordon att kunna ladda det i närheten av bostaden eller vid arbetsplatsen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 30 augusti 2021.
Vidare har även Lantmäteriet ett återrapporteringskrav i regleringsbrevet som innebär att myndigheten ska redovisa hur dess externa och interna kommunikation om det nya tekniska egenskapskravet om laddning av elfordon i planoch bygglagen (2010:900) påverkar handläggningen av förrättningar enligt anläggningslagen (1973:1149).
Jag och regeringen är måna om att utbyggnaden av laddinfrastruktur går i akt med elektrifieringen. Energimyndighetens slutrapport kommer att vara ett viktigt underlag i det arbetet.

I skrivande stund har vi således ännu inget svar vilka åtgärder som Regering och myndighet kommer att vidta för underlätta utbyggnaden av den laddinfrastrukturen och hur särskilt frågan ska kunna hanteras av samfälligheter. Avslutningsvis kan sägas, att lantmäteriet på sin hemsida har lagt ut viss information om vad som gäller för en samfällighetsförening där det finns medlemsvilja att gå vidare med frågor om laddinfrastuktur.
Använd sökordet laddstolpar, så kommer länken upp.

P-Service uppdrag

Då det verkar råda oklarheter kring vad Parkerings Service (P-Service) har för uppdrag i samfälligheten tänkte vi här kort förklara det.

Som på många andra samfällighets och bostadsrättföreningar så har även våran samfällighet sedan länge ett avtal med ett parkeringsbolag, och i vårat fall heter det P-service.
De är anlitade för att motverka otillåtna parkeringar utanför våra uppmålade parkeringsplatser.
De kan åka i området flera gånger per dygn, antingen om en boende upplever att det står ett fordon felparkerat och ringer dem, eller så åker de runt själva och rondera området flera gånger per dygn.

Tillstånd att få parkera utanför markerade p-platser kommer inte att godkännas av styrelsen, allra minst på samfällighetens grönytor som kan ta skada, och risken finns även att installationer i marken kan ta skada och kan generera dyra återställnings kostnader för den som orsakat skadan.

Upplever du att ett fordon står felparkerat kan du ringa P-service på nummer 0771-77 11 00

Parkera på rätt ställe

Vi vill påminna alla boende att parkering endast får ske på samfällighetens uppmärkta p-platser.
Vid fastigheterna får man endast stå för i och ur lastning, vilket innebär en kortare stund.
Väljer man att parkera på någon av samfällighetens grönytor kan detta omgående generera en p-bot.
Skadas dessutom marken eller nedgrävda installationer, kan den boende bli återställnings eller ersättningsskyldig för skadan som orsakats.

All annan körning inne i området undanbeds, tänk på att det bor många barn i samfälligheten!