Etikettarkiv: Parkeringar

Nu är informationsinhämtningen i full gång.

Då många diskuterar elbildladdning och vissa verkar tro att styrelsen inte jobbar med frågan alls, kan vi meddela att vi jobbar mer med frågan än någonsin tidigare.
Vi har två i styrelsen som är utpekade att hela tiden hålla frågan under bevakning och söka förändringar i lagstiftning och andra regelverk.
Vi har även haft boende som hört av sig med information i frågan.

Vi tycker däremot det är väldigt tråkigt att höra och läsa om att vi som styrelse inte bryr oss om, eller gör något i frågan, för det är inte sant!

Det som hänt hittills under vår korta tid som styrelse sedan årsmötet, är att grotta ner oss i regelverk kring frågan.
Men vi har även så sent som igår haft ett första företag på besök som gått med oss i området för att dels lämna ett kostnadsförslag, men även för att lämna utlåtande om det skulle vara genomförbart eller inte.
Ett företag till ska komma och titta i området, därför kan vi ännu inte meddela några detaljer kring detta.
Dock kan vi meddela samma som som vi även tidigare meddelat.
För att detta eventuellt ska vara genomförbart, kommer det krävas både en förändring i nuvarande stadgar men även i Lantmäteriförrättningen,, men detta måste vi också reda ut grundligt.

Vi återkommer när vi har mer att informera om!

Förtydligande kring P-tillstånd och vart man får parkera.

Då det kommit till styrelsens kännedom att det verkar finnas frågetecken kring vart man får parkera med samfällighetens parkeringstillstånd, tänkte vi här förtydliga det.

De fyra parkeringstillstånden som kan användas på samfällighetens samtliga parkeringsplatser är, årstillståndet, dygnstillståndet, entreprenörstillståndet samt P-skiva. finns något av dessa tillstånd synliga och giltiga i bilens framruta, får du eller ditt besök parkera på någon av samfällighetens alla uppmärkta parkeringsplatser på både Valfiskens gata och Stora hundens gata.
Årsparkeringstillståndet gäller endast för boende i samfälligheten.

P-Service uppdrag

Då det verkar råda oklarheter kring vad Parkerings Service (P-Service) har för uppdrag i samfälligheten tänkte vi här kort förklara det.

Som på många andra samfällighets och bostadsrättföreningar så har även våran samfällighet sedan länge ett avtal med ett parkeringsbolag, och i vårat fall heter det P-service.
De är anlitade för att motverka otillåtna parkeringar utanför våra uppmålade parkeringsplatser.
De kan åka i området flera gånger per dygn, antingen om en boende upplever att det står ett fordon felparkerat och ringer dem, eller så åker de runt själva och rondera området flera gånger per dygn.

Tillstånd att få parkera utanför markerade p-platser kommer inte att godkännas av styrelsen, allra minst på samfällighetens grönytor som kan ta skada, och risken finns även att installationer i marken kan ta skada och kan generera dyra återställnings kostnader för den som orsakat skadan.

Upplever du att ett fordon står felparkerat kan du ringa P-service på nummer 0771-77 11 00

“VIktigt” Snöröjning av p-platser

Snöröjning kommer att utföras på alla parkeringsplatser i samfälligheten.

Arbetet kommer att genomföras Onsdag 10 februari kl. 7.00 – 16-00

ALLA FORDON MÅSTE FLYTTAS FRÅN PARKERINGARNA!

Parkering kan ske på trottoarer, i garagen, infarterna m.m.
Men hindra inte infarter för ex. utryckningsfordon eller på annat sätt ställ fordonet trafikfarligt.

P-bolaget är meddelat!

Mvh. Styrelsen

Måning av p-platser och fartgupp.

Målningsarbeten kommer att utföras på samfällighetens samtliga p-platser och fartgupp.
Det är därför av största vikt att alla fordon eller annat som hindrar framkomligheten till dessa är fria under nedan angivna datum och tider.

Parkering av fordon som ej får plats i garagen (där de ska parkeras i första hand) kan om inte annan lösning finns ställas vid vändplaner eller längs med vägarna inom samfälligheten, förutsatt att de inte hindrar övrig framkomlighet för boende eller utrycknings fordon.

Arbetet för respektive väg kommer att ske:

Valfiskens Gata Torsdagen 14 maj kl. 7.00 – 17.00
Stora Hundens Gata Fredagen den 15 maj kl. 7.00 – 17.00

Observera att vid regn kommer arbetet att skjutas fram, och nytt datum för arbetet kommer meddelas senare av styrelsen.

Uppläggningsplatser för snö.

Pågrund av de enorma mängderna med snö som fallit den senaste tiden så fylls de ordinarie uppläggningsplatsera för snö fort upp och har blivit fulla.
Det innebär att de som snöröjer i samråd med styrelsen blivit tvungna att hitta nya platser att lägga snön på.
Vissa av dessa platser är ställen som kanske inte hade valts i första hand om det kommer mindre mängder med snö, men nu har vi varit tvungna att bland annat tippa snö på stigen som ligger längst upp på parkeringen på övre Valfisken.
Denna stig är inte någon ordinarie gångväg och har därför inget vinterunderhåll, därav har den nu tagits i anspråk som uppläggningsplats för snö tills vidare.
Hade inte snön kunnat läggas på stigen så hade vi varit tvungna att ta ett antal p-platser i anspråk istället för att få bort snön.

För att komma ner mot Svartbäcksskolan från övre Valfiskens gata så måste man tills snön har smält bort ta den ordinarie gångvägen som går mellan övre VF och övre SH.
Alternativt får man gå till Brandbergsleden för att sedan vika av höger på Tyrestavägen för att komma till Svartbäcksskolan.
Vi får helt enkelt hålla tummarna för ett längre mildväder så att snön smälter undan.