Genomgång av garagen

Det har precis genomförts en översyn av samtliga garage i brandskydd och säkerhets synpunkt.
Det har resulterat i ett antal brister, och berörda medlemmar kommer att bli kontaktade där bristerna presenteras samt vilken/vilka åtgärder som måste vidtas.